« پسر برتر از دختر آمد پدید »

پسر جمله را گفت و چیزی ندید

نگو دخترک با یکی دسته بیل
سر آن پسر را شکسته جمیل

بگفتا: «جوابت نباشد جز این
نگویی دگر جمله‌ای اینچنین!

وگرنه سر و کار تو با من است
که دختر جماعت به این دشمن است.»

پسر اندکی هوشیاری بیافت
سرش چون انار رسیده شکافت

پسر گفتش:«ای دختر محترم
که گفته که من از شما بهترم؟!

که دختر جماعت به کل برتر است
ز جن تا پری از همه سرتر است

پسر سخت بیجا کند، مرگ بید
که برتر ز دختر بیاید پدید!»

پس آن ضربه خیلی نشد نا به جا
که یک مغز معیوب شد جا به جا


پسران فکر میکنید شما برترید؟
نه توهم زدید،اگرخوابید، بیدار شوید

از ازل تا به ابد زن موجود برتری ست
شما باید کوتاه بیایید، چاره چیست؟

مرد آمد و دردی به دل عالم شد.

از روز ازل قسمت زن ها غم شد.

در دفتر خاطرات حوا خواندم:

جانم به لبم رسید تا آدم شد.

پرچم دخترا بالاست،  دخترا بیاین وسط میخوایم قرررر بدیم


تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1392 | 04:51 ب.ظ | نویسنده : زمیــــــن جوون | نظرات